Akce
Žádný produkt

Podmínky použití e-shopu

Do boxu hledání zadejte číslo mototechny, číslo JKPOV nebo originální číslo výrobku. Zadat můžete i název nebo jeho část. Můžete také použít strom který v případě vozidel Avia kopíruje schema katalogu náhradních dílů. V případě že je uvedena dostupnost na dotaz, zboží není v daný okamžik skladem. Skladové zásoby nejsou zobrazeny on-line, ale aktualizují se  1x denně. Stav zboží v eshopu nemusí odpovídat skutečnému stavu zboží na skladě. Některé fotografie mohou být ilustrativní nebo může být zobrazeno více kusů v různém pohledu pro lepší identifikaci. Cena je však vždy za kus, pokud není výslovně uvedeno jinak.  

Rozlišujeme cenové hladiny podle odběrů a podle předmětu podnikání (doprava, servis, prodejna...) Po registraci a přihlášení se objeví ceny určené vždy pro konkrétního zákazníka. Toto je však technicky možné až po registraci a nastavení cenových hladin pracovníkem prodeje.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nákupní řád společnosti GAMA Kladno s.r.o. v internetovém obchodě

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aviaparts.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.aviaparts.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. REKLAMACE


a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.aviaparts.cz a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží můžete reklamovat přímo u výrobce nebo v servisních místech uvedených v záručním listu.
c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@gamakladno.eu
d) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)


Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Z důvodu velkého počtu změn údajů na již vystavených dokladech jsme nuceni zavést zpoplatnění této služby od 01.01.2006. Poplatek byl stanoven na 100,- Kč. Údaje změněné před vystavením daňového dokladu jsou i nadále zcela zdarma.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Toto se však netýká údajů vyžadovaných jinými předpisy, např. evidence DPH.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Aviaparts.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 01.12.2005. Změny řádu vyhrazeny.

Reklamační řád – náhradní díly pro motorová vozidla

Společnosti GAMA Kladno s.r.o.

1) Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti GAMA Kladno s.r.o.(dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.

2)         Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

3)         Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

4)         Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5)         Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

6)         Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

7) Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

8)         Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:

– vadné zboží,

– fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží),

– doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

9)         Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

10)       Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

11)       V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

12)       O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

13)       Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2005.